عكس عاشقانه

معنای زندگی
زندگی زیبا تر از آن چیزی است که تصورش را می کنیم
زندگی جویباری است که همواره جاری است زندگی آسمانی است که گاهی آفتابی
و گاهی ابری است زندگی طنین باران در روح طبیعت است زندگی راز گل سرخ است
 زندگی دفتری است پر از خاطرات تلخ و شیرین ، زندگی شور جوانی است
آری زندگی همچنان ادامه دارد و همه ما تا شقایق است زندگی می کنیم باید
تلاش کنیم.
 زندگی فقط با خوشی ، موفقیت و راحتی معنا نمی شود ما با ناخوشی،
شکست و ناراحتی است که قدر خوبی ها و خوشی ها  رو میدانیم واگر سختی نباشد
راحتی هم احساس نخواهیم کرد

 "   فقط باید توکل کرد"

برچسب ها : ,,