دوستم تعريف ميکرد رفته بوده خواستگاري , توي صحبت دونفره
دختره بهش گفته: راستش من قصد ازدواج ندارم
.

.

.

.

.
دوستم هم گفته: منم اومده بودم خونه تون ميوه بخورم برم

برچسب ها : ,,